wtorek 05 lipiec 2016

Postępowanie nr MPP/3/2016

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dziekanowice, dnia 05 lipca 2016 r.

Postępowanie nr MPP/3/2016

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. „Ostrów Lednicki. Prace konserwatorsko-restauratorskie reliktów X-wiecznej budowli pałacowo-sakralnej oraz południowego basenu chrzcielnego (etap III)”

Nr postępowania: MPP/3/2016 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY

DZIEKANOWICE 32

62-261 LEDNOGÓRA

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym pismem zawiadamia, że

 

  1. Za najkorzystniejszą, w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych uznana oraz wybrana została oferta nr 1 złożona przez:

Imię i Nazwisko oraz nazwa (firma) wykonawcy:

Piotr Niemcewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Konserwacja zabytków Piotr Niemcewicz

Adres wykonawcy:

ul. gen. Józefa Bema 12/7; 87-100 Toruń

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca, który złożył ofertę nr 1 spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SIWZ: cena za realizację zamówienia, Kryterium Program prac konserwatorskich oraz Kryterium Gwarancja i rękojmia.

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia podstawowego wynosi: 194.000,00 zł netto (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych netto 00/100), 238.620,00 zł brutto (słownie: dwieście trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia złotych brutto 00/100).

Gwarancja i rękojmia: 61 miesięcy

W kryterium CENA Wykonawca otrzymał: 40,00 pkt.

W kryterium Program prac konserwatorskich Wykonawca otrzymał: 50,00 pkt.

W kryterium Gwarancja i rękojmia Wykonawca otrzymał: 10,00 pkt.

Łączna punktacja: 100,00 pkt x 3 członków komisji przetargowej = 300,00 pkt.

  1. Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1

Imię i Nazwisko oraz nazwa (firma) wykonawcy:

Piotr Niemcewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Konserwacja zabytków Piotr Niemcewicz

Adres wykonawcy:

ul. gen. Józefa Bema 12/7; 87-100 Toruń

  1. Zamawiający przedstawia nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, z wyszczególnieniem przyznanej ofertom punktacji według kryteriów oceny oraz punktację łączną.

Oferta nr 1

Imię i Nazwisko oraz nazwa (firma) wykonawcy:

Piotr Niemcewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Konserwacja zabytków Piotr Niemcewicz

Adres wykonawcy:

ul. gen. Józefa Bema 12/7; 87-100 Toruń

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

W kryterium CENA Wykonawca otrzymał: 40,00 pkt.

W kryterium Program prac konserwatorskich Wykonawca otrzymał: 50,00 pkt.

W kryterium Gwarancja i rękojmia Wykonawca otrzymał: 10,00 pkt.

Łączna punktacja: 100,00 pkt x 3 członków komisji przetargowej = 300,00 pkt.