wtorek 02 lipiec 2013

Postępowanie nr MPP – 5 - 2013: WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Ochrona obiektów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy” Przez: MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY DZIEKANOWICE 32 62-261 LEDNOGÓRA

Działając na podstawie art. 38 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych niniejszym udzielamy wyjaśnienia na następujące pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 1. Pytanie wykonawcy:

„W opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ) Zamawiający określił wymagania w sposób następujący:

 1. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32 – Całość patrole fizyczne
 1. Wyspa – dozór elektroniczny, monitoring ……

Czy powyższy zapis oznacza, że Zamawiający – w ramach wykonywania usługi – wymaga monitorowania sygnałów alarmowych lub podłączenia jakichkolwiek systemów i urządzeń zainstalowanych na jego obiektach do Stacji Monitorowania Alarmów (SMA) Wykonawcy?

Jeżeli tak to proszę o wskazanie wszystkich systemów i urządzeń, wymagających podłączenia do SMA Wykonawcy oraz obiektów, w których są one zainstalowane.”

Wyjaśnienia zamawiającego:

Do SMA podłączone są obiekty:

 • Skarbczyk na tzw. Małym Skansenie w Dziekanowicach/Oddział Wczesnopiastowska Rezydencja na Ostrowie lednickim
 • Budynek Administracyjny w Dziekanowicach 32 /zespół folwarczny/
 • Budynek ekspozycyjny / Otton/ Dziekanowice 32/ zespół folwarczny/
 • Budynek administracyjno-magazynowy – Bukaciarnia, Dziekanowice 32/ zespół folwarczny
 • Kościół z Wartkowic, Dziekanowice 23 / teren Wielkopolskiego Parku Etnograficznego/
 • Budynki: administracyjny i ekspozycyjny w Gieczu.
 1. Pytanie wykonawcy:

„Zamawiający określił ponadto, że:

Wystawa plenerowa na Lednicy, 62-261 Lednogóra, gm. Łubowo, oraz Rezerwat Archeologiczny Gród Piastowski w Gieczu na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 1999 roku na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia, zostały uznane za obiekty podlegającej obowiązkowej ochronie.

W związku z powyższym na w/w obiektach niezbędne jest świadczenie usługi polegającej na ochronie obiektów Muzeum przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne.

Czy powyższe oznacza, że wymienione obiekty są jedynymi obiektami podlegającymi obowiązkowej ochronie spośród wszystkich obiektów objętych przedmiotem zamówienia?

Czy w związku z tym, pracownicy realizujący ochronę tych obiektów powinni być uzbrojeni, a jeżeli tak – proszę podać rodzaj (broń długa, krótka) oraz typ/model wymaganej broni.”

Wyjaśnienia zamawiającego:

Ochronie obowiązkowej podlega cały teren Muzeum, natomiast specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne wymagane są tylko na obiektach ujętych w decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 1999 r., tj, na  Ostrowie Lednickim /wystawa plenerowa/ oraz w Oddziale Rezerwat Archeologiczny Gród Wczesnopiastowski w Gieczu.

 1. Pytanie wykonawcy:

„Czy Zamawiający wymaga posiadania Grup Interwencyjnych, zobowiązanych do podejmowania interwencji w sytuacjach zagrożeń – w celu wsparcia pracowników ochrony, pełniących służbę na terenie obiektów chronionych?

Jeżeli tak, proszę o precyzyjne określenie wymagań dotyczących grup interwencyjnych: czasu reakcji, uprawnień członków grupy (m.in. licencja, pozwolenie na broń) oraz jej wyposażenia (np. pojazd, broń lub inne środki przymusu bezpośredniego).”

Wyjaśnienia zamawiającego:

Wymagania dotyczące grup interwencyjnych określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji  z dnia 21 października 2011 r. (Dz.U.2011.245.1462).

-  Czas reakcji – 20-30 min.

- pracownik posiadający licencję, pozwolenie na broń, lub inne środki przymusu bezpośredniego

Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ.