wtorek 22 luty 2022

Zgłoszenia do 31/05

Na szarym tle ptak z rozłożonymi skrzydłami, ikonka aparatu.

 

KONKURS

Wiosenne pejzaże Lednickiego Parku Krajobrazowego

 

I edycja

 

REGULAMIN 

Czas trwania: luty-maj 2022 r.

Ogłoszenie wyników: początek czerwca 2022 r.

Organizator: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Tematyka: krajobrazy przyrodnicze dostrzeżone na terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego lub sfotografowane rośliny, zwierzęta.

Za koordynację I edycji konkursu odpowiedzialny jest Dział Nauk Przyrodniczych - Pracownia Dokumentacji Przyrody. 

Pytania dotyczące konkursu można przesyłać na adres:  katarzyna.renn@lednica.pl

 

CELE KONKURSU

Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, poprzez zafascynowanie fotografią przyrodniczą.

Zachęcanie do indywidualnych spacerów w terenie wraz z aparatem fotograficznym.

Uświadomienie zagrożeń i konieczności ochrony rzadkich gatunków ptaków i ssaków oraz miejsc ich występowania.

Dostrzeganie więzi człowieka z przyrodą.

Zachęcanie do przebywanie wśród przyrody i prowadzenia obserwacji.

Zmotywowanie do pasji twórczej.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV, V, VI, VII i VIII szkół podstawowych woj. wlkp.

Nadesłane prace należy opisać, podając imię i nazwisko ucznia, do jakiej szkoły i klasy uczęszcza, wskazując krótki opis zdjęcia z uwzględnieniem informacji, kiedy i gdzie zostało zrobione i co przedstawia fotografowany obiekt lub pejzaż.

Należy wypełnić i przesłać podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego załącznik nr 1 (w załączeniu) stanowiący o oświadczenie o wyrażeniu zgody rodziców/prawnych opiekunów ucznia szkoły podstawowej na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku ucznia dla celów udziału w I edycji konkursu przyrodniczego Wiosenne pejzaże Lednickiego Parku Krajobrazowego.

Prace czyli, wywołane zdjęcia, dobrej jakości (max. 3 szt.) lub zdjęcia na płycie CD, należy wysłać do  31 maja 2022 roku (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 

Dziekanowice 32

62-261 Lednogóra

Z dopiskiem na kopercie KONKURS PRZYRODNICZY.

 

NAGRODY

Zwycięzca otrzyma ZŁOTY BILET upoważniający do bezpłatnego wejścia do Muzeum i bezpłatnego udziału w imprezach plenerowych przez cały 2022 rok oraz nagrody książkowe. Zdobywcy II i III miejsca otrzymają bezpłatny bilet wstępu do Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy wraz z rodziną (rodzice, rodzeństwo) oraz nagrody książkowe, filmy, gadżety muzealne. Dla uczniów, którzy otrzymają wyróżnienie przygotowano nagrody książkowe.

 

OCENIANIE

W składzie komisji będzie archeolog, fotograf przyrody, plastyk, przyrodnik. Przewodniczącym komisji będzie Profesor dr hab. Andrzej M. Wyrwa. Członkowie komisji zapoznają się z nadesłanymi pracami a następnie kolegialnie wybiorą prace, które zajmują I, II, III miejsce oraz prace, które otrzymują wyróżnienie.

 

ADMINISTRATOR DANYCH

Dane osobowe będą gromadzone tylko w zakresie, który będzie umożliwiał przeprowadzenie konkursu i przekazanie nagród zwycięzcom.

* Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją I edycji konkursu Wiosenne pejzaże Lednickiego Parku Krajobrazowego jest Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy z siedzibą w Dziekanowicach 32, 62-261 Lednogóra.

* Z Administratorem można kontaktować się listownie na adres: Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra, z dopiskiem na kopercie KONKURS PRZYRODNICZY lub wysyłając maila na adres katarzyna.renn@lednica.pl

* Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się wysyłając maila na adres sekretariat@lednica.pl, dane kontaktowe IOD:  Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 1/99, kontakt:  sekretariat@lednica.pl, tel. 61 427 50 10 wew. 200.

* Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy dochowa wszelkich starań w celu zachowania poufności pozyskanych danych, nie udostępni innym podmiotom danych osobowych dla celów marketingowych.

* Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do innych instytucji kultury.

* Uczestnik konkursu przystępując do udziału w konkursie przyrodniczym Wiosenne pejzaże Lednickiego Parku Krajobrazowego, wyraża zgodę na gromadzenie
i przetwarzanie przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy podanych danych osobowych wyłącznie w celach związanych bezpośrednio z konkursem i jego organizacją.

* Celem wzięcia udziału w konkursie przyrodniczym jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez podpisanie oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego ucznia biorącego udział w konkursie. 

* Podstawą prawną przetwarzania przez administratora danych osobowych podanych na potrzeby udziału w konkursie przyrodniczym - są przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE, tj.: wyrażenie zgody, o którym mowa w art. 6 ust.1 lit. a w zw. z motywem 32, 42, 43 oraz  niezbędność do wykonania zadania tworzonego w interesie publicznym, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. e w zw. z motywem 45. Oraz art. 81 Ustawy z dnia 4 luty 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – rozpowszechniania wizerunku.

* Każdej osobie przystępującej do konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, prawo do usunięcia danych – pod warunkiem, że nie narusza to regulaminu konkursu lub innych przepisów krajowych, prawo do sprzeciwu.

* W przypadku stwierdzenia naruszenia danych osobowych, każdy uczestnik może poinformować o tym fakcie urząd Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, Warszawa).

            

                                             Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

 

Załącznik nr 1_ Oświadczenie o wyrażeniu zgody rodziców/opiekunów prawnych

Archiwum