czwartek 11 grudzień 2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dziekanowice, dnia 11 grudnia 2014 r.

 

Postępowanie nr MPP/7/2014

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. „Ochrona obiektów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”

Nr postępowania: MPP/7/2014 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY

DZIEKANOWICE 32

62-261 LEDNOGÓRA

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym pismem zawiadamia, że

 

  1. Za najkorzystniejszą, w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych uznana oraz wybrana została oferta nr 2 złożona przez:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Lider konsorcjum: PROTECTOR sp. z o.o.

Partner 1: Biuro Ochrony „VIGOR” sp. z o.o.

Siedziba i adres wykonawcy:

Lider: Poznań, ul. Wergiliusza 42, 60-461 Poznań

Partner 1: ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca, który złożył ofertę nr 2 spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SIWZ: cena za realizację zamówienia oraz Kryterium Ilość pracowników ochrony zatrudnionych na umowę o pracę.

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia podstawowego wynosi: 365.800,00 zł netto (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych netto 00/100), 449.934,00 zł brutto (słownie: czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote brutto 00/100).

Cena za realizację zamówienia objętego prawem opcji: 20,00 zł/rbh x 206 rbh = 5.067,60 zł brutto

W kryterium CENA Wykonawca otrzymał: 80,00 pkt.

W kryterium Ilość pracowników ochrony zatrudnionych na umowę o pracę Wykonawca otrzymał 20 pkt.

Łączna punktacja: 100,00 pkt x 3 członków komisji przetargowej = 300,00 pkt.

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 240,00 pkt

Kryterium Ilość pracowników ochrony zatrudnionych na umowę o pracę: 60,00 pkt.

Łączna punktacja: 300,00 pkt

  1. Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1

Nazwa (firma) wykonawcy:

Lider konsorcjum: Impel Provider Security Partner sp. z o.o. sp.k.

Partner 1: Impel Security Polska sp. z o.o.

Siedziba i adres wykonawcy:

Lider: Wrocław, ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Partner 1: Wrocław, ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Oferta nr 2

Nazwa (firma) wykonawcy:

Lider konsorcjum: PROTECTOR sp. z o.o.

Partner 1: Biuro Ochrony VIGOPR sp. z o.o.

Siedziba i adres wykonawcy:

Lider: Poznań, ul. Wergiliusza 42, 60-461 Poznań

Partner 1: ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań

  1. Zamawiający przedstawia nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, z wyszczególnieniem przyznanej ofertom punktacji według kryteriów oceny oraz punktację łączną.

Oferta nr 1

Nazwa (firma) wykonawcy:

Lider konsorcjum: Impel Provider Security Partner sp. z o.o. sp.k.

Partner 1: Impel Security Polska sp. z o.o.

Siedziba i adres wykonawcy:

Lider: Wrocław, ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Partner 1: Wrocław, ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 178,00 pkt

Kryterium Ilość pracowników ochrony zatrudnionych na umowę o pracę: 60,00 pkt.

Łączna punktacja: 238,00 pkt

Oferta nr 2

Nazwa (firma) wykonawcy:

Lider konsorcjum: PROTECTOR sp. z o.o.

Partner 1: Biuro Ochrony VIGOPR sp. z o.o.

Siedziba i adres wykonawcy:

Lider: Poznań, ul. Wergiliusza 42, 60-461 Poznań

Partner 1: ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań

W/w ofercie przyznano następującą punktację:

Kryterium cena: 240,00 pkt

Kryterium Ilość pracowników ochrony zatrudnionych na umowę o pracę: 60,00 pkt.

Łączna punktacja: 300,00 pkt